Algemene verkoopsvoorwaarden

 

  1. Betalingstermijn: al onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding.
  2. Van rechtswege verschuldigd bij wanbetaling: 10% intrest per jaar + 10% forfaitaire schadevergoeding op de te laat betaalde som.
  3. Deelbetalingen worden eerst aangewend ter delging van vervallen intresten en schadevergoedingen.
  4. Wanbetaling geeft IDEARTÉ het recht de uitvoering van lopende opdrachten op te schorten of nog niet vervallen vorderingen onmiddellijk opeisbaar te stellen.
  5. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nooit bindend.
  6. Zichtbare gebreken dienen bij levering gemeld. Onzichtbare gebreken dienen binnen de 48 uren na vaststelling te worden gemeld. Beiden op straffe van verval van ieder recht. Zelfs zo tijdig gedaan geven ze de koper geenszins het recht zijn betalingsverplichting uit te stellen of op te schorten. De klant is verplicht bestelde goederen of materialen voor verwerking of verzending te controleren. Zoniet houdt dit een expliciete aanvaarding in.
  7. De aansprakelijkheid van IDEARTÉ is conventioneel beperkt tot maximaal de terugname of de vervanging van gebrekkige producten of diensten.
  8. In geval van betwisting is RPR Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd om te oordelen volgens de Belgische wet.