Algemene voorwaarden webshop

 1. Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) aankoopt van Idearté  evenals iedere bezoeker van de webshop www.idearte.be
 2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op www.idearte.be/shop. Deze voorwaarden gelden niet voor de communicatiediensten die we verlenen.
 3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
 4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.
 5. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen Idearté en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door Idearté. Het aanvaarden van de verkoopovereenkomst gebeurt door het sturen van een orderbevestiging aan de koper.
 6. De ontvangst van de verkoopovereenkomst of het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 7. Idearté behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.
 8. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten. Deze worden expliciet vermeld bij het afrekenproces.  
 9. Idearté behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
 10. Idearté kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze fouten betreffen.
 11. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de verkoopovereenkomst of in het bevestigingsschrijven.
 12. Idearté behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of fouten.
 13. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van Idearté tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
 14. Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van Idearté waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of ophaling.
 15. Alle goederen en facturen zijn betaalbaar te Sint-Truiden en ten laatste bij de levering en zonder korting. Indien de klant via een bankoverschrijving betaalt, dan dient dit voor de levering te gebeuren en waarbij hij het bewijs van betaling dient voor te leggen ten laatste bij de levering.
  Betalingen kunnen verricht worden via volgende betaalmogelijkheden: Maestro, MasterCard en Visa.
 16. Idearté verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de website te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de website www.idearte.be en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
 17. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres) of worden opgehaald in Sint-Truiden.
 18. Uiteraard stelt Idearté alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch de aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
 19. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om bij bestelling via het internet binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.
 20. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:

  Idearté
  Aalst-dorp 9b
  3800 Sint-Truiden
 1. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
 2. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.
 3. Ex artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of besteld of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen,
 4. Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na levering.
 5. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.

 

 

 

Meer inspiratie?

Bekijk nu onze 5 gratis webinars